ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง เรียงตามลำดับคำแนน ในการรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ