ฝ่ายบริการการศึกษา

พ.ต.อ.หญิง ตระการกุล ละครวงษ์

ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ท.หญิง สุนทรี ห่วงอาษา

รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ จันทร์อ่อน

สว.บศ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ต.ฑรรณธรณ์ บุญสาลี

สว.บศ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ต.หญิง สุดาทร เป็นมูลยิ่ง

สว.บศ.ศฝร.ภ.5

ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น ๕ สายงาน ได้แก่

          (๑) งานบริการการศึกษาและการฝึกอบรม  มีหน้าที่

                 วางแผนการเรียนการสอนจัดทำคำสั่งกองอำนวยการ คำสั่งแต่งตั้งครูอาจารย์ จัดห้องเรียนจัดตารางสอน  การสอบทางวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การฝึกหัดปฏิบัติราชการ  การฝึกภาคสนาม  การติดต่อประสานงานเรื่องสถานที่  จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบและวัดผล  ประเมินผล  การรับ/มอบประกาศนียบัตร  กำหนดพิธีเปิด/ปิด  ร่างคำกล่าวโอวาทของประธานและผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เบิกจ่ายวัสดุสิ่งของหลวง  และดำเนินการด้านการเงิน  การส่งเอกสารใบสำคัญของหลักสูตรต่างๆ

          (๒) งานธุรการและงานสารบรรณ  มีหน้าที่

                ด้านทะเบียน  งานธุรการสารบรรณ  สถิติหนังสือเข้าออก  หนังสือเวียน  ออกเลขที่หนังสือ  รับ/ส่งหนังสือ  บันทึกการประชุม  ควบคุมสมุดลงเวลาทำงาน  รายงานยอดกำลังพล  การช่วยราชการ  การแต่งตั้งโยกย้าย  การพิจารณาความดีความชอบ  การลาทุกประเภท  จัดทำบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในฝ่ายบริการการศึกษา

          (๓) งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน  มีหน้าที่

                จัดพิมพ์เอกสาร  ตำรา  คู่มือการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  ถ่ายเอกสาร  โดยมีการลงคุม  การถ่ายเอกสาร  ตลอดจนจัดหาหลักสูตร  หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

          (๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด มีหน้าที่

                จัดทำแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และห้องสมุดให้ทันสมัย  ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดหาทรัพยากรห้องสมุด  งานวิเคราะห์เลขหมู่  และจัดทำบัตรรายการ  งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ  งานบริการหนังสือ  และช่วยค้นคว้างานวารสาร  และเอกสารสิ่งพิมพ์  งานรักษาสภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์

          (๕) งานประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่

                ประเมินผลทุกหลักสูตร  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนงานโครงการ  ดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน/ภายนอก  จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง  รายงานประจำปีเสนอตำรวจภูธรภาค ๕