กลุ่มงานอาจารย์

พ.ต.อ.สมญัติ คำปาละ

อาจารย์ (สบ5) ศฝร.ภ.5

พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์ พันธ์โกศล

อาจารย์ (สบ4) กอจฯ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.อ.หญิง พวงผกา มุ่งดี

อาจารย์ (สบ4) กอจฯ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.อ.หญิง ยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน

อาจารย์ (สบ4) กอจฯ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.อ.อาทิตย์ แก้วอุ่นเรือน

อาจารย์ (สบ4) กอจฯ.ศฝร.ภ.5

กลุ่มงานอาจารย์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ  งานสอน  งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา  และงานอาจารย์พิเศษ  โดยปฏิบัติหน้าที่


1. งานธุรการ งานสารบรรณ และงานการเงินและพัสดุ ของกลุ่มงานอาจารย์ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม ร่วมกับฝ่ายบริการการศึกษา
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย
4. งานพัฒนาการศึกษา
5. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตำรา หรือ
เอกสารประกอบการสอน จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน
งานวิจัย และงานสัมมนาทางวิชาการ
6. งานบริหารการศึกษา เป็นกรรมการประจำภาควิชา การติดต่อประสานงาน
ในเรื่องเกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ติดต่อประสานงานวิทยากรภายนอกที่เชิญมาบรรยาย
8. จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายจิตใจข้าราชการตำรวจ
9. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย