วิสัยทัศน์

ปรัชญาองค์กร

ฝึกให้เหมือนจริง เมื่อปฏิบัติงานจริงทำให้ดีกว่าฝึก

วิสัยทัศน์

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕
เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความเป็นมืออาชีพ
เป็นที่ยอมรับนับถือของตำรวจและประชาชน

อัตลักษณ์

ยุทธวิธีพิชิตยาเสพติด

พันธกิจ

๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์  พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ

๒. ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทักษะ ในวิชาชีพตำรวจ โดยมุ่งเน้นคุณธรรม และจริยธรรม

๓. ฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรต่างๆ ให้กับข้าราชการตำรวจ

๔. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าเป็นข้าราชการตำรวจ ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๕. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านวิชาชีพตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจ

๖. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆ ตามภารกิจที่ร้องขอ