หลักสูตรฝ่ายอำนายการ ตร. (ฝอ.ตร. รุ่นที่ 44 )

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 44

– ประกาศผลคะแนนหลักสูตร ฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 44