ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง