ตราสัญญลักษณ์ ศฝร.ภ.5

ภาพเครื่องหมายราชการ หรือตราสัญญลักษณ์ ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5  ตามเอกสารประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 115 ง ลง 18 พ.ค.2558 )