ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2566

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5,000 อัตรา

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม