ฝ่ายปกครองและการฝึก

พ.ต.อ.เอกวัตร วรรักษา

ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ท.วสุภัทร เกียรติธนวัตร

รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ท.ประชา ธนัญชัย

ผบ.ร้อย (สบ2) ปค.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ต.ศักยวัฒน์ อุตรอินทร์

ผบ.ร้อย (สบ2) ปค.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ต.นิติกร มหาไม้

ผบ.ร้อย (สบ2) ปค.ศฝร.ภ.5

อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองและการฝึก

          ฝ่ายปกครองและการฝึกรับผิดชอบ  ควบคุม  ปกครอง  บังคับบัญชา  ดูแล  และฝึกอบรมผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร   เก็บรักษาศาตราภัณฑ์   เครื่องสนาม   วัสดุอุปกรณ์การฝึก  เครื่องช่วยฝึกยุทธวิธีตำรวจ  วัสดุกีฬา ดูแลรักษาอาคารสถานที่ฝึกอบรม  โดยแบ่งงานออกเป็น

(๑) งานอำนวยการและสนับสนุน  มีหน้าที่
  – ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณและจัดทำสถิติงานเข้า/ออก
  – ทำบัญชีรวมวัสดุ  ครุภัณฑ์  ศาสตราภัณฑ์  เครื่องสนาม  อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทั้ง ๖ กองร้อย
  – ทำบัญชีคุม  และดูแลทรัพย์สินของทางราชการที่ประจำฝ่ายปกครองและการฝึก
  – เบิก/จ่าย วัสดุ  ครุภัณฑ์  เงินค่าสอนเพื่อสนับสนุนงานปกครองกองร้อยที่ ๑ – ๖
งานปกครองและการฝึก  กองร้อยที่ ๑ – ๖
  – ทำบัญชีคุม  ดูแล  บำรุงรักษาอาวุธปืน  อาคารสิ่งปลูกสร้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ใช้ประจำของแต่ละกองร้อย  และร่วมกันดูแลรักษา  ทำความสะอาดอาคารกองร้อยที่ว่างทุกหลัง
  – ปกครอง  บังคับบัญชา  ควบคุม  ดูแล  ชี้แจงระเบียบปฏิบัติ  และข้อบังคับต่างๆแก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตร
  – วางแผนการฝึก  และดำเนินการฝึกอบรม  ให้เป็นไปตามแบบฝึกตำรวจ  ยุทธวิธีตำรวจ  พลศึกษา  พลานามัย  พิทักษ์สันติ  วิทยาศาสตร์การกีฬา  การต่อสู้ป้องกันตัว  และอื่นๆตามที่หลักสูตรกำหนดไว้  พร้อมทำแผนการสอน  บันทึกการสอน  ตามแบบที่กองบัญชาการศึกษากำหนด
  – ดูแล  ตรวจตรา  กวดขัน  ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจ  ความเอาใจใส่ในการเรียนให้ความรู้ฝึกฝนด้านกีฬา  พัฒนาจิตใจ  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เป็นข้าราชการตำรวจที่มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่
  – งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย