ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.จำรัส โพธิยอด

ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ท.หญิง ศิริพร สีเทา

รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.5

พ.ต.ท.หญิง กานติมา กาศสมบูรณ์

สว.ฝอ.(กง.งป.) ศฝร.ภ.5

พ.ต.ต.หญิง ดารณี ลองอ่ำ

สว.ฝอ.(กบ.) ศฝร.ภ.5

พ.ต.ต.หญิง บุณยาพร เสนาวรรณ์

สว.ฝอ.ศฝร.ภ.5

ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานส่งกำลังบำรุง  งานประชาสัมพันธ์,งานยุทธศาสตร์และแผน ,งานวินัย  งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ  งานการเงินและพัสดุ  งานโภชนาการ  งานสื่อสาร  และงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม(รักษาการณ์) ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีสารวัตรฝ่ายอำนวยการจำนวน ๓ นาย

ทำหน้าที่ลักษณะงานอำนวยการ  จำนวน ๒ นาย  และงานการเงินงบประมาณ  จำนวน ๑ นาย  โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

(๑) งานธุรการและกำลังพล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงาน

– งานธุรการและงานสารบรรณ

– งานบริหารงานบุคคล

– งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ

– งานสวัสดิการ

– งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

– งานศึกษาอบรม

– งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจ สอบข้อมูลกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

– การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

      – งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์

– งานคดีและวินัย

– งานส่งกำลังบำรุง

– งานพยาบาลแก่ผู้เข้ารับอบรม ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว

– จัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์

– เก็บรักษา จัดซ่อมเครื่องมือ และเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ

– งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย

– ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

– งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(๓) งานการเงินและงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน

– งานการเงินและบัญชี

– งานงบประมาณ

– จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจ

– จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร

– งานเก็บ ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร

– งานโภชนาการ

– งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย