พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำข้อตกลง (MOU) กับ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.

วันนี้ 4 กค. 2566 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 ,พ.ต.อ.สมญัติ คำปะละ อาจารย์ สบ.5 ศฝร.ภ.5 พ.ต.อ.เอกวัตร วรรักษา ผกก.ปกครองฯ ,พ.ต.อ.หญิง พวงผกา มุ่งดี พ.ต.อ.หญิง ศุภลักษณ์  พันธ์โกศล อจ.สบ4 ศฝร.ภ5 คณาจารย์กลุ่มวิชากฎหมาย และกลุ่มงานอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำข้อตกลง (MOU) กับ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.ในสาขาวิชาต่างๆ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางประกอบด้วย

1) ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

2) ดร.ขวัญนภา สุขคร (ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

3) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ (คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์ มั่นศิลป์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนกฎหมายและการเมือง)

5) รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง)และคณาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้อง

ณ ห้องประชุม 2 ศฝร.ภ.5 จว.ลำปาง