พิธีอำลาชีวิตราชการ ข้าราชการตำรวจที่ครบวาระปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2566

#สายใยผูกพันวันเกษียณ

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.

พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดศฝร.ภ.5 ร่วมพิธีอำลาชีวิตราชการ ข้าราชการตำรวจที่ครบวาระปฏิบัติหน้าที่ราชการ และข้าราชตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2566 กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ

ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดจงดลบันดาลให้ผู้เกษียณอายุราชการและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง สืบไป