รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ ทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามตัวบ่งชี้ที่ 2

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ
ทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามตัวบ่งชี้ที่ 2 เรื่อง ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ
ที่มีอายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) ทางระบบออนไลน์