ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ โรงเรียนตำรวจภูธร ๕

#ยศชื่อ – สกุลระยะเวลา
1พันตำรวจเอกอุดม ชูโตพ.ศ.๒๔๙๘ – ๒๕๐๐
2พันตำรวจเอกระคน อักษรนันท์พ.ศ.๒๕๐๐ – ๒๕๐๒
3พันตำรวจเอกอุดม ชูโตพ.ศ.๒๕๐๒ – ๒๕๐๔
4พันตำรวจเอกบุนนาค วงศ์วรเนตรพ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๐๘
5พันตำรวจเอกสุรพงษ์ วินิจกุลพ.ศ.๒๕๐๘ – ๒๕๑๔
6พันตำรวจเอกพงษ์สิน เลิศประไพพ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๑๙
7พันตำรวจเอกไชยยงค์ ทองคำปั้นพ.ศ.๒๕๐๙ – ๒๕๒๒
8พันตำรวจเอกอเนก อุณหะนันทน์พ.ศ.๒๕๒๒ – ๒๕๒๘
9พันตำรวจเอกมาโนช มณีวงศ์พ.ศ.๒๕๒๘ – ๒๕๓๒
10พันตำรวจเอกเสรี ศิริธรพ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๔
11พันตำรวจเอกสรรเสริญ ธรรมานนท์พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๔๑
12พันตำรวจเอกอมรรัตน์ ศิริชัยพ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๒
13พันตำรวจเอกเสนาะ เขมะประภาพ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓
14พันตำรวจเอกสมหมาย กาญจนาภาพ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๔๔
15พันตำรวจเอกอรรมพล มหารักษ์พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕
16พันตำรวจเอกสุชาติ รุ่งเรืองพ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๗
17พันตำรวจเอกสมศักดิ์ ตั้งสุวรรณพ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕

#ยศชื่อ – สกุลระยะเวลา
1พันตำรวจเอกสมศักดิ์ ตั้งสุวรรณพ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
2พันตำรวจเอกด็อกเตอร์บัญชา เศรษฐกรพ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๐
3พันตำรวจเอกเอกลักษณ์ ลิ้มสังกาศพ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
4พันตำรวจเอกวีระวุธ ชัยชนะมงคลพ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
5พลตำรวจตรีชัชวาล สุคนธมานพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
6พลตำรวจตรีชัชวาล วชิรปาณีกุลพ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
7พลตำรวจตรีจรินทร์ อินุวรรณโณพ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
8พลตำรวจตรีอุดม พรหมสุรินทร์พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
9พลตำรวจตรีนันทวิทย์ เทียมบุญธงพ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
10พลตำรวจตรีธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖
11พลตำรวจตรีนักรบ หลิ่มวิรัตน์พ.ศ.๒๕๖๖ – ปัจจุบัน