การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2564

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2561.docx

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาปี พ.ศ.2562-2564.docx

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตร2559.docx

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2560.docx

คำนำสารบัญปี พ.ศ.2562-2564.pdf

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2562-2564.pdf

หน้าปกคู่มือปี พ.ศ.2562-2564.pdf