กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ ศฝร.ภ.5 เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ

กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอใช้สถานที่ ศฝร.ภ.5 เพื่อทำกิจกรรมการเข้าค่าย

ลูกเสือ-เนตรนารี และการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

อัตราค่าใช้จ่าย ศฝร.ภ.5